Байланыш

Дареги

Манас/Бөкөнбаев  көч.        Бишкек

Бизге чал/жаз

Тел: + 996 709 139 603

Email : rec55online@gmail.com

Иш убактысы

Бир-Беш 10:00 – 17:00*

*тактап алуу зарыл

Бизди Ээрчи

Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram