Сөзсүз түрдө өзүңүздү тааныштырыңыз*
жана демо-жаздырууңузду үн кат аркылуу бизге жөнөтүңүз.

Кат жөнөтүү форматы, мисал:
Демонун мисалы:

Катты бул номурга жөнөтүңүз: 0709139603

*Бишкекте жашагандар гана катыша алышат же сапаттуу микрофону барлар
*Кайсы күндөрү убакыт бөлө алаарыңызды өзүңүздүн графикке жараша айтыңыз
*Аты-жөнүңүздү сөзсүз жазыңыз